تبلیغات
نور شریعت - رویاها و خوابهای شیرین (به بیان آیت الله شریعتمدار جزایری)-قسمت هشتم از شماره 74 تا 80

نور شریعت
 

بـه سـایـت نـور شـریـعـت خـوش آمـدیـد
 
74 رسیدن خیرات به اموات واگاهی انان

درشب7جمادی الاولی1437 مطابق با27 بهمن  1394 درخواب دیدم باجمعی ازفامیل مشرف شدیم کربلاودرنزدیکی تل زینبیه ساختمان قدیمی آن فرش هایی پهن کرده اند روی زمین ومن باجمعی نشسته ایم ومرحوم حجه الاسلام والمسمین سیدمحمد  منجم هم درکنارمن نشسته ودرهمان خواب میدانم که فوت کرده وازدنیارفته پس ازاحوال پرسی ازاوپرسیدم که درعالم برزخ چه خبره ؟ چیزی نگفت وجواب نداد ووقتی زیاد اصرارکردم که جواب بدهد ازنظرم ناپدید شد ومثل اینکه فرارکرد پس ازگذشتن زمانی که وقت غذاخوردن  ونهارشد او را سرسفره درکنارخودم دیدم خوشحال شدم که اورا بازدیده ام
به اوتعارف کردم  که غذابخورد دربشقابی مقداری میوه بود ودستش را به طرف میوه ها درازکرد ناگهان دیدم میوه هاناپدیدشد اومیگفت الحمدالله سیرشدم وخداراشکرمیکرد که میوه راخورده   گفتم  شماکه چیزی نخوردی گفت خوردن من درعالم برزخ همینه که دیدی یعنی نیازبه بردن به دهان وجویدن وماننداینهاندارد وگویا می خواست تا بااین کارجوابی به سوال قبلی من بدهد
ومخفی نماندکه چندروزپیش ازاین به مناسبتی برای خانواده ایشان غذافرستاده بودیم وانان نیزمارادعوت کرده بودن  به خانه ایشان واین خواب نشانه ان است که اموات ازاین دنیاخبردارند والله العالم
75- کرامتی ازامام هشتم علی بن موسی الرضاعلیه السلام
درتاریخ شهریور درسال 1394 شمسی که به  دعوت  بسیج اساتیدحوزه به مشهدمقدس مشرف شده
 بودم  پیش از رفتن به مشهدبه چشم درد عجیبی مبتلاشدم که نمیتوانستم درست به چیزی نگاه کنم ویاخیره بشوم وقتی به حرم امام هشتم مشرف شدم  از ان حضرت شفای چشمهایم راخواستم ودست به ضریح مقدس زدم وبه چشم مالیدم به قصدشفا وبیرون امدم  درهمان سفربود وسفربه پایان نرسیده بود که ازکرامت ان امام بزرگوارشفایافتم ودردچشمم به کلی زایل شد 
76- کرامتی دیگرازامام هشتم علیه السلام
درسال 1393سینه چپم دردگرفته بود وبسیارناراحت بودم ونگران که نبادا سرطان سینه باشد مراجعه به پزشک متخصص کردم گفت بایدبخشی ازمحل رابرا ازمایش بفرستم وبخشی ازان راگرفت وبه ازمایش فرستاد نتیجه خوب بود امادردناراحتم کرده بود وپزشک می گفت بایدعمل کنی هرچندوخیم نشان نمیدهدبرامشاوره به پزشک متخصص دیگری مراجعه کردم اونیزمی گفت احتیاط این است که عمل کنی چون احتمال وخیم بودن هست یادراینده پیداشود
بعدازان به مشهد مشرف شدم وبه حرم مطهررفتم وسینه خودم را به ضریح مطهرچسباندم وازان حضرت شفای سینه ام راخواستم بعدازمراجعت ازمشهددرراه برگشت متوجه شدم که دردازبین رفته وسینه ام شفایافته است 
77-اگاهی اموت ازاعمال بازماندگان
درشهریور1394 بنابه دعوت ازبسیج اساتیدحوزه علمیه قم به مشهد مقدس مشرف شدم ودر روزی که واردمشهدشدم به خاطراسکان درهتل وجلسه ای که ازطرف بسیج انجام گرفته بود به زیارت موفق نشدم هنگام غروب به حرم رفتم باخستگی بسیار و درد پایی که داشتم وقتی وارد صحن شدم دیدم جایی برانشستن وراه رفتن نیست صحن مملو از زایرین است منم باخانواده همان دم درصحن نشستیم ونمازخوانیدیم وزیارت نامه امااین نحوزیارت به دل من نچسبید
وچون در هرزیارت من به نیابت ازفامیل ودو ستان زیارت میکنم اماان زیارت دیگه ازبرادرانم به نیابت زیارت نکردم چون به دلم نچسبیده بود درهمان شب که هتل امدم وخوابیدم خواب دیدم برادربزرگم مرحوم سیدجمال به خانه ما آمده برای دیدن  وبعدازنشستن وحوالپرسی به من گفت چرا ازمن یادی نمیکنی وفراموشم کردی 
ازخواب بیدارشدم ومتوجه شدم که آن زیارت قبول شده وارزش داشته که اخوی گفته چرا ازمن یادنکردی ودیگراین که اموات ازاعمال احیا باخبرند وهرکارخیری را برای انان انجام دهندبه انان میرسد واگرانجام ندهند نگران میشوند
78-پاداش دادن اموات 
درتاریخ جمعه11دی 1394 وبیستم ربیع الاول درشب درخواب دیدم که درخانه مرحوم آیت الله حاج سیدمحمدعلی ال غفور مهمان هستیم والبته ایشان دراین زمان ازدنیا رفته بودند مهمانان دیگرازفامیل هم بودند و خانه ایشان خانه قدیمی بودکه دراطراف ان اتاقهایی بود ودروسط ان حوض بزرگ ابی ودرکناری از خانه تختی زده شده بود و روی ان فرش بود ومن درکنار ایشان روی تخت نشسته بودم وبحث علمی داشتیم وخانواده اش دراشپزخانه مشغول  طبخ غذا بود بعدازتمام شدن جلسه من بندشدم ولباس پوشیدم وازاوخداحافظی کردم وبیرون امدم
وعجیب این که درهمان شب به مناسبت فوت همسرش درخانه اشان دعای کمیل باحضورفامیل خوانده شده بود وتوفیق اطعام از طرف اینجانب بود. که بلا فاصله ایشان ازمادعوت کرده بود ودرخانه خودش پذیرایی نموده بود
ودرشب 19ماه مبارک رمضان 1436 و15تیر 139 شب قدرکه اعمالی انجام داده شدوبعد ازنمازصبح که تمام شب رابیداربودم خواب دیدم که دارم منزل جدیدی رامیسازم واخوی سیدجمال واخوی سیدجلال را درخواب دیدم که به خانه ماامدندبااین که سالهاست که ازدنیارفته اند وبه من می گویند امدیم برای کمک کردن وجابجایی اثاث خانه ودیگرکارهایی که هست و بلندشدند ومشغول کمک دادن وکارشدندبعدازمدتی که باانان درعالم خواب بودم ازخواب بیدارشدم
واین خواب را ازاثر ان دانستم که درشب پیش درشب قدربرای انان کارهایی کرده بودم
درشب 21 ماه رمضان درهمین سالی گه گذشت که شب قدربود وبه نیابت ازاموات فامیل کارهایی راکرده بودم وبعداز احیای همین شب وبعد از نمازصبح که خوابیدم درخواب دیدم مهمان هستیم درخانه مرحوم حجه الاسلام والمسمین حاج سیدمرتضی ال سید غفور ابوالزوجه اینجانب وبسیاری ازفامیل دیگرهم هستند واز ما پذیرایی میشود درسه وعده وبرای صبحانه از اول افتاب تانزدیک ظهر سفره پهن بود ومهمانها هرکدم که ازخواب بیدارمیشد درهرلحظه ای که میخواست میامد سرسفره صبحانه وهمه زین همه پذیرایی شاد بودند وچندروزی به همین منوال درآن جامهمان بودیم 
این هم پاداشی ازایشان بود دربرابر خدماتی که درشب قدربه ایشان شده بود
79-لطف امام هشتم علیه السلام
درماه صفر1438 ابان 1395 برای دهه سوم صفر ازمشهددعوت کردندکه برای امامت جماعت ومنبربروم وچون من سالهاست که به ترکالکی میروم دعوت مشهد را نپذیرفتم امابعدازان تردیدی حاصل شدکه  نپذیرفتن شایدکاردرستی نبوده چون درمشهدعلاوه برمنبر زیارت هم هست 
شب درخواب دیدم باخانواده به  مشهدرفته ام وقتی رسیدیم شنیدم که حرم خیلی شلوغ است وزیارت بسیارسخت وخیابانهای منتهی به حرم راهم بشته اندکه ماشین نرودفقط پیاده باید رفت ومن کمر درد و پا درد دارم که به هیچ وجه نمیتوانم به حرم بروم با این وضع درهمان وقت به من خبر دادند که راه  بسیارنزدیک وخلوتی هست که رفتن به حرم را اسان میکند و رفتن کنارضریح راممکن می سازد خوشحال شدیم واز ان راه نزدیک رفتیم به حیاط خانه ای وارد شدیم که هیچ کس غیر ما آنجا نبود ودر ورودی برای رفتن کنارضریح از ان در وارد شدیم وزیارت کردیم وبرگشتیم به محل سکونت در روز اخرسفر که می خواستیم برگردیم برگشت منتظر بود گفتیم خوب است اخرین زیارت راهم ازهمان محل نزدیک وخلوت برویم که رفتیم ومانند روز اول به اسانی زیادت نمودیم وازخواب بیدارشدم
واین خواب راتعبیرکردم به لطف امام رضا علیه السلام که نرفته به مشهد ما را دعوت کرده و به اسانی زیارت انحضرت کردیم وراضی نشده که مجلس ترکالکی که سالهاست میرومدتعطیل شود
80-عجله نکن امام زمان علیه السلام بخاطرتوامده است 
جناب حجه الاسلام والمسلمین اقای  حاج  سیدمصطفی منجم دست نوشته ای داشتندکه یکی ازمومنین برای من اورد به خط  وامضایایشان  بدین شرح 
اقای حاج ابوافتح فتحی یکی ازمومنین ساکن شهرترکالکی برای من قضیه ای را بیان کرد که درسال 1383 که باکاروان شوشتر به مکه معظمه مشرف شده بعدازبرگشت از منی وانجام اعمال حج روزجمعه ای بود ودعای ندبه رادرکف ساختمان مسکونی مابرگزارکردند ومن در جلسه ان دعاشرکت کردم درحین قرایت دعا وبعدازان حالت بسیارخوبی به من دست دادازگریه هابرای فراق امام زمان علیه السلام وارزوی دیدن انحضرت دردلم تازه شد 
بعدازختم دعا که برخاستم وبه طبقه چهارم ساختمان که اتاق مسکونی من درانجا بودرفتم دیدم دراتاق باز است بااین که بایدبسته باشد  وقتی دراتاق رسیدم درحالت بیداری وهوشیاری نه عالم خواب . دیدم حضرت ایه الله سیدنورالدین شریعتمدار وحجه الاسلام والمسمین سید مصطفی منجم سرپاایستاده اندبه حالت تعظیم 
ناگهان دیوار روبرو شکافته شد وامام زمان علیه السلام ازمیان همان شکاف بالا امد و وارداتاق شد من خیلی خوشحال شدم وهول شدم وباعجله خواستم خدمت انحضرت برسم که اقای شریعتمداربه من گفتندعجله نکن وبا وقاروتعظیم واردشو که امام زمان علیه السلام بخاطر تو اینجا امده است من باصبر و طمانینه وارد شدم وخودرا بردست وپای انحضرت انداختم وچون سرحال امدم خودرادراتاق افتاده دیدم وهیچ کس انجانبود


viagra over the counter united states
جمعه 17 خرداد 1398 09:15 ب.ظ

I like the helpful information you provide in your articles. I'll bookmark your blog and check again here frequently. I am quite sure I'll learn many new stuff right here! Best of luck for the next!
tome sun cheats
یکشنبه 6 اسفند 1396 06:00 ق.ظ
سهم برجسته! من فقط این را برای یک دوست فرستادم
کسی که تحقیق کمی در مورد این انجام داد.
و او در واقع من را ناهار خریداری کرد چون من آن را برای او یافتم...
لول پس اجازه دهید این را دوباره بخوانم.... با تشکر از شما برای غذا!!

اما آره، برای صرف وقت برای بحث در مورد این موضوع در اینجا در وبلاگ خود.
summoners war hack
یکشنبه 6 اسفند 1396 05:53 ق.ظ
من می دانم که این سایت سایت های با کیفیت و پست های دیگر را ارائه می دهد، آیا سایت دیگری وجود دارد که ارائه می دهد
چنین داده هایی در کیفیت؟
credit generator livejasmin
جمعه 4 اسفند 1396 02:52 ق.ظ
من توانستم از مقالات خود برای مشاوره خوب استفاده کنم.
Nintendo giveaway
پنجشنبه 7 دی 1396 06:17 ب.ظ
شگفت انگیز است برای بازدید سریع از این وب سایت و خواندن نظرات از
همه همکاران در مورد این پست، در حالی که من نیز از تجربه گرفتن خوشم آمد.
imvu credit
دوشنبه 13 آذر 1396 06:47 ب.ظ
سلام من خیلی سپاسگزارم وب سایت شما را پیدا کردم، من
واقعا به اشتباه متوجه شدم، در حالی که من دنبالش بودم
در Askjeeve برای چیز دیگری، صرف نظر از اینکه من در اینجا حاضر هستم و فقط می خواهم برای بسیاری از پست های شگفت انگیز از همه تشکر کنم
وبلاگ لذت بخش دور (من نیز موضوع / طراحی را دوست دارم)، من هم وقت ندارم همه آن را مرور کنم
اما من آن را نجات دادم و همچنین خوردها RSS شما را اضافه کردم، پس وقت من دوباره به خواندن خیلی بیشتر ادامه خواهم داد
کار بزرگ
std testing price
پنجشنبه 18 آبان 1396 04:41 ق.ظ
این نوشتار به افراد اینترنتی برای ساختن کمک خواهد کرد
وب سایت جدید یا حتی یک وبلاگ از ابتدا تا انتها.
best medicare supplement plans
شنبه 13 آبان 1396 10:15 ب.ظ
هر آخر هفته من برای رفتن به دیدن این سایت، همانطور که من آرزو می کنم
لذت بردن، از این به بعد این صفحه وب نیز اطلاعات خنده دار واقعا لذت بخش است.
best psychic reading
چهارشنبه 10 آبان 1396 08:11 ب.ظ
این اولین بار است که مرا در اینجا می بینم و من واقعا خوشحال هستم که همه را بخوانم
مکان تک
best psychic mediums
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:55 ب.ظ
یک شخص اساسا به ایجاد پست های برجسته ای که من می گویم کمک می کند.
این نخستین بار است که صفحه وب شما را مرور کرده ام
تا حالا؟ من با تحقیقاتی که انجام دادید برای ایجاد این واقعیت شگفت زده شدم
انتشار باور نکردنی. وظیفه فوق العاده!
std testing near me
دوشنبه 8 آبان 1396 05:19 ق.ظ
به عنوان مدیر این وب سایت کار می کند، بدون شک
به علت محتوای کافی آن، بسیار سریع به نظر می رسد.
psychic phone reading
دوشنبه 8 آبان 1396 05:17 ق.ظ
من حتی نمی دانم که راه من در اینجا به پایان رسید، با این حال من فکر می کردم این ارائه را مورد استفاده قرار داد
خوب باش. من متوجه نمی شوم که شما هستید، اما قطعا شما به یک وبلاگ نویس معروف می روید
اگر اتفاق بیفتد قبلا انجام نشده است به سلامتی!
cheap psychic readings
دوشنبه 8 آبان 1396 05:17 ق.ظ
من بیش از 3 ساعت در اینترنت گشتم
امروز، اما من هرگز مقاله جالب دیگری پیدا نشد
شما اون به اندازه کافی برام ارزشمنده. شخصا، اگر تمام وب مسترها و وبلاگ نویسان مطالب خوبی در اختیار شما قرار دادند،
وب بسیار مفیدتر از همیشه خواهد بود.
are psychics real
دوشنبه 8 آبان 1396 05:05 ق.ظ
من اخیرا در حال مرور آنلاین بیش از 3 ساعت هستم، با این حال من هرگز مقاله ای را با توجه به این موضوع پیدا نکردم.

این به اندازه کافی دوست داشتنی برای من است. به نظر من، اگر همه صاحبان وب و وبلاگ نویسان باشند
مطالب بسیار عالی را به عنوان شما انجام دادید، احتمالا وب
بسیار مفید تر از هر زمان دیگری است.
std testing near me
دوشنبه 8 آبان 1396 04:59 ق.ظ
پست بسیار زیبا من فقط بر وبلاگ شما تکان دادم و آرزو داشتم بگویم که من واقعا دارم
لذت بردن از گشت و گذار در اطراف پست های وبلاگ شما. در هر صورت من به فید شما مشترک می شوم و امیدوارم دوباره به زودی نوشتید!
myfreecams token
شنبه 29 مهر 1396 09:15 ب.ظ
من دوست دارم که شما نیز بچه ها هستید. این دسته بندی از طریق کار و پوشش هوشمندانه است!
بچه های آثار بسیار جذاب را نگه دارید، من شما را به وبلاگ من اضافه کرده ام.
real psychic readings
شنبه 15 مهر 1396 06:23 ب.ظ
هر آخر هفته من برای بازدید از این وبسایت از آن استفاده می کنم، زیرا من از لذت لذت می برم، زیرا این سایت ها هم واقعا اطلاعات خنده دار خوبی دارند.
std testing centers
یکشنبه 4 تیر 1396 09:14 ب.ظ
core از خود نوشتن در حالی که صدایی
دلنشین در آغاز آیا نه نشستن بسیار خوب با من پس از برخی از زمان.

جایی درون جملات شما در واقع قادر به من مؤمن اما
تنها برای while. من این کردم مشکل خود را
با جهش در مفروضات و یک خواهد را سادگی به پر کسانی که شکاف.
در صورتی که شما در واقع که می توانید انجام من را قطعا بود در گم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

.: Weblog Themes By Pichak :.


Online User
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

  • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات