تبلیغات
نور شریعت - عبادات از دیدگاه قرآن آیات الاحکام/آیت الله سید نورالدین شریعتمدار جزایری بخش یازدهم

نور شریعت
 

بـه سـایـت نـور شـریـعـت خـوش آمـدیـد
 


دفن میت

میت را پس از کفن کردن باید در زمین پنهان کنند به طوری که از حیوان درنده در امان باشد و بوی بدنش مردم را اذیت نکند و باید در زمین دفن شود و اگر میت را در صندوق یا ساختمان بگذارند کافی نیست هر چند از درندگان محفوظ باشد و مردم از بوی آن در امان باشند.

میت را در قبر بر جانب راست میگذارند و صورتش به طرف قبله قرار می‌دهند و اگر میت در دریا باشد و دفن او در خشکی با تاخیر ممکن نباشد در خمره‌ای گذاشته می‌شود و درش محکم بسته می‌شود و به دریا انداخته می‌شود و اگر خمره نبود چیز سنگین به پای او بسته می‌شود و به دریا انداخته می‌شود.

مسلمان را نباید در قبرستان کفار دفن کرد و کافر را در قبرستان مسلمانان نباید دفن کرد اما اگر زن کافری از مرد مسلمانی حامله باشد و مادر و فرزندش بمیرند زن را در قبرستان مسلمان پشت به قبله بر جانب چپ دفن می‌کنند.

مسلمان را نباید در مکانی دفن کرد که موجب هتک احترام او باشد مانند چاه نجس و مزبله و نه در زمینی که مالک آن اجازه نداده است و یا در مسجد یا مدرسه یا حسینیه که برای دفن میت وقف نشده‌اند یا در قبر مسلمانی دیگر که مندرس نشده است.

دفن کردن دو میت با هم در یک قبر جایز است اما مکروه است و مکروه است میت را از شهری که در آن مرده است به شهر دیگر ببرند مگر آن شهر یکی از مشاهد مشرفه و مواضع محترمه باشد که جایز است بلکه مستحب است به ویژه نجف و کربلا و جایز است میت را پس از دفن از قبر بیرون آورند و به نجف یا کربلا ببرند با اجازه ولی میت و در صورتی که موجب هتک احترام میت نباشد.

نبش قبر مومن و ظاهر کردن بدن او حرام است مگر این که مندرس شده باشد و به خاک مبدل گردد و فرق ندارد میت بالغ باشد یا صغیر عاقل باشد یا مجنون و در چند مورد نبش جایز است.

1- نبش قبر برای بردن میت به نجف و کربلا و مانند آن باشد

2- میت مومن را در مکانی دفن کرده‌اند که موجب هتک احترام اوست که واجب است او را از آن قبر بیرون بیاورند و به مکانی که محترم است ببرند و دفن نمایند.

3- در جایی دفن شده که بدن او در معرض نابودی است مانند محل جریان سیلاب تند یا حمله درندگان یا دشمن انسانی که باید بیرون آورده شود و به مکانی امن برده شود و در مکان امن دفن شود.

4- اگر دفع مفسده‌ای توقف بر دیدن جسد میت داشته باشد مانند نزاع ورثه در ارث یا متهم شدن کسی به قتل و مانند اینها جایز است نبش قبر شود و جسد بیرون آورده شود برای دفع مفسده.

5- اگر دفن فعلی موجب ضرر بر کسی باشد مانند دفن در زمین دیگری بی اجازه مالک یا دفن مال کسی با میت در قبر که نبش قبر می‌شود برای دفع ضرر از غیر

6- اگر میت بدون غسل دفن شده یا بدون کفن دفن شده باشد یا معلوم شود که غسل میت باطل بوده یا کفن او بر غیر وجه شرعی بوده یا کیفیت دفن درست نبوده و میت رو به قبله نشده یا دفن بی اجازه ولی بوده و دیگر مواردی که در امری از امور واجب میت نقصی در کار بوده است نبش قبر جایز است و میت از قبر بیرون آورده می‌شود و بیرون آوردن میت جایز است برای جبران آن نقص

اگر زن باردار بمیرد و بچه در شکمش زنده باشد باید بچه را از شکمش بیرون بیاورند و بعد از خارج کردن بچه شکمش را می‌دوزند و او را دفن می‌کنند و اگر بچه بمیرد و مادر زنده باشد بچه را سالم بیرون می‌آورند اگر ممکن باشد و اگر سالم بیرون نمی‌آید او را قطعه قطعه می‌نمایند و قطعات را بیرون می‌آورند

اگر نیمه‌ای از بدن میت دیده شد که دفن نشده اگر سینه میت در آن باشد باید غسل و حنوط و کفن شود و دفن گردد و همچنین است اگر سینه میت تنها باشد و اگر بخشی از سینه است بنابر احتیاط واجب نیز تمام امور میت را بر آن جاری کنند

اگر آنچه از جسد میت یافت شده سینه تنها باشد یا بخشی از سینه باشد دو قطعه کفن که لنگ و پیراهن باشد کافی است و اگر غیر از سینه هم باشد قطعه سوم کفن نیز لازم است و اگر آنچه یافت شده استخوان غیر سینه است مانند استخوان ران تنها یا با گوشت باید غسل داده شود و حنوط می‌گردد و با قطعه‌ای از کفن که مناسب با آن است یعنی اگر از کمر به پایین است با لنگ کفن می‌شود و با قطعه سوم کفن می‌گردد و دفن می‌شود.

در تمام مواردی که بیان شد نماز بر آن واجب نیست و تنها اموری که بیان شد انجام می‌گردد و دفن می‌شود و اگر قطعه از گوشت میت دیده شد که استخوان با آن نباشد در پارچه‌ای پیچیده می‌شود و دفن می‌گردد و بنا بر احتیاط واجب اگر قطعه‌ای از بدن مسلمان زنده جدا کنند نیز تمام اموری که گفته شد در تمام اقسامی که بیان شد از قطعات بدن میت بر اقسام قطعات جدا شده از مسلمان زنده اجرا می‌گردد.

بچه‌ای که سقط شود و چهار ماه او تمام شده باشد غسل داده می شود و حنوط می‌شود و کفن به او پوشیده میشود و دفن می‌گردد و نماز بر او خوانده نمی‌شود و اگر به چهارماهگی نرسیده در پارچه‌ای پیچیده می‌شود و دفن می‌گردد و اگر قبل از چهار ماهگی جان داشته باشد حکم چهارماهه را دارد بنابر احتیاط واجب

غسل مس میت

اگر کسی بدن خود را به بدن میت انسانی بزند بعد از سرد شدن بدن و پیش از تمام شدن سه غسل میت واجب می‌شود بر او که غسل کند و در میت فرقی ندارد که مسلمان باشد یا کافر بزرگ باشد یا کوچک حتی اگر سقط باشد که جان گرفته باشد و هنوز چهار ماه نشده باشد بنابر احتیاط واجب اگر بدن انسان زنده‌ای به او رسیده باید غسل کند.

زنی که بچه مرده‌ای را سقط می‌کند باید اضافه بر غسل نفاس غسل مس میت بنماید و اگر یک غسل به قصد هر دو غسل بنماید کافی است و اگر غسل نفاس ندارد غسل مس میت را باید بکند.

اگر زنی که سقط کرده و غسل مس میت بر او واجب شده غسل مس میت را نکرده باشد هر غسل واجب یا غسل مستحبی مانند غسل جمعه کرده باشد غسل مس میت از او ساقط شده هر چند غسل مس میت را نیت نکرده باشد.

و اگر رسانیدن بدن به بدن میت بعد از تمام شدن سه غسل میت باشد یا بعد از اجرای وظیفه‌ای که نسبت به میت واجب است باشد از تیمم و دیگر موارد معذور بودن از سه غسل که قبلا بیان شد غسل مس میت واجب نیست

در بدن میت و بدن کسی که مس میت کرده فرقی نیست ظاهر بدن باشد یا باطن و از اعضایی از بدن باشد که جان دارد یا از اعضایی باشد که جان ندارد مانند ناخن و لیکن اگر مس میت با موی بدن و به ظاهر مو باشد غسل مس میت واجب نیست.

در میتی که مس شده فرقی نیست میان بزرگ و کوچک و عاقل و دیوانه و مس در حال اختیار باشد و عمد یا مس در حال اضطرار و جهل و نسیان باشد در تمام این موارد غسل مس میت واجب است.

اگر بدن میت گرم است و تازه از دنیا رفته و کسی بدن خود را به بدن او بزند غسل واجب نیست لیکن چون بدن میت نجس است اگر رطوبتی در بدن زنده که مس کرده باشد یا بدن میت که مس شده باشد بدن زنده نجس می‌شود و باید آن را بشوید و بهتر است که اگر بدن‌ها خشک باشد نیز عضوی از بدن زنده که به میت رسیده شده شسته شود.

اگر از انسان زنده یا مرده قطعه‌ای کنده شود و کسی به آن دست بزند اگر در قطعه جدا شده استخوان باشد غسل مس میت واجب است و اگر استخوان در آن نباشد غسل مس میت واجب نیست اما قطعه جدا شده اگر استخوان باشد و گوشت با آن نباشد اگر از میت کنده شده و کسی به آن دست بزند غسل مس میت دارد اما اگر از زنده کنده شده باشد و کسی به آن دست بزند غسل مس میت ندارد اما استخوان جدا شده از میت یا دندان جدا شده میت بنابر احتیاط واجب غسل مس میت دارد و بنابر احتیاط مستحب در استخوان جدا شده از زنده نیز اگر کس دست بزند غسل مس میت دارد

اگر از انسان زنده دندان کنده شود و مقدار کمی با آن گوشت باشد و کس به آن دست بزند بنابر احتیاط مستحب غسل مس میت دارد.

کسی که غسل مس میت بر او واجب شده باشد می‌تواند وارد در مسجد شود و در آن توقف کند و سوره‌های سجده دار بخواند اما نمی‌تواند دست به نوشته قرآن بزند و کارهای دیگری که برای محدث جایز نیست بر او حرام است و نماز از او صحیح نیست تا غسل کند و این غسل برای نماز کافی است و نیاز به وضو ندارد.

غسل‌های مستحب

در شرع مقدس غسلهایی استحباب آنها ثابت است و برای نماز نیاز به وضو ندارد و احتیاط مستحب این است که وضو هم گرفته شود مانند غسل جمعه غسل روز هشتم ذی الحجه غسل روز عید فطر و عید قربان غسل روز دحو الارض غسل روز عرفه غسل روز عید غدیر غسل روز مباهله غسل ورد به حرم مکه غسل ورود به مسجد الحرام غسل ورود به مسجد النبی غسل بستن احرام غسل نماز باران غسل توبه غسل ورود به مدینه غسل زیارت پیامبر و یا یکی از امامان معصوم زیارت از نزدیک و یا دور غسل خورشید گرفتگی غسل ماه گرفتگی غسل شب نوزده و شب بیست و یکم و شب بیست و سوم ماه رمضان غسل شبهای فرد از دهه آخر ماه رمضان

استحباب این غسلها ثابت است و غسلهای دیگر که گفته شده از غسلهای مستحبی استحباب آنها ثابت نیست لیکن می‌توان آنها را به قصد رسیدن به ثواب انجام داد اما برای نماز با آنها باید وضو گرفت.

مهمترین غسل مستحب غسل جمعه است وقت انجام دادن آن از طلوع سفید صبح است روز جمعه تا ظهور روز جمعه و بعد از ظهر روز جمعه در انجام آن قصد قربت مطلقه کند و در روز شنبه تا غروب آفتاب اگر آنرا بجا آورد قصد قضا کند و اگر می‌ترسد روز جمعه آب نباشد می‌تواند آن را در روز پنجشنبه بجا آورد لیکن بعد از آن اگر روز جمعه بر آب دست پیدا کرد آن را اعاده کند

غسل جمعه را شخص جنب و حایض می‌تواند انجام دهد و اگر آن را انجام داد در جنب غسل جنابت از او برداشته می‌شود و در حایض نیز غسل حیض برداشته می‌شود اگر خون او قطعه شده باشد.


cost of viagra 100 mg at walmart
جمعه 17 خرداد 1398 09:15 ب.ظ

Your style is unique compared to other folks I've read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this site.
Leola
جمعه 17 آذر 1396 05:52 ق.ظ
I do believe all of the concepts you have offered on your
post. They're really convincing and can certainly work.

Nonetheless, the posts are very quick for starters.
May just you please extend them a bit from subsequent time?
Thank you for the post.
آهنگ جدید
شنبه 13 آبان 1396 04:54 ق.ظ
ممنون لطفا توضیحات کامل تری قرار
دهید
فاطمه
دوشنبه 5 مرداد 1394 03:33 ب.ظ

عالیه !!!


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

.: Weblog Themes By Pichak :.


Online User
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

  • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات