تبلیغات
نور شریعت - عبادات از دیدگاه قرآن آیات الاحکام/آیت الله سید نورالدین شریعتمدار جزایری بخش نهم

نور شریعت
 

بـه سـایـت نـور شـریـعـت خـوش آمـدیـد
 معنای استبراء را در وضو گفتیم

اگر غسل کند و مایعی از او خارج شود و شک نماید که استبراء انجام داده بوده یا نه باید دوباره غسل کند و بگوید این مایع منی است.

برای نماز و مانند آن با غسل جنابت وضو لازم نیست بلکه با هر غسل واجب دیگر غیر از غسل جنابت مانند غسل حیض و استحاضه و غسل مس میت نیز وضو لازم نیست و هر غسل مستحبی که استحباب آن در شرع ثابت است مثل غسل جمعه نیز وضو لازم ندارد و وضو گرفتن بهتر است و احتیاط مستحب است.

اگر در اثنای انجام دادن غسل جنابت یا غسل واجب دیگر بول از او خارج شد یا هر چیزی که وضو را باطل می‌کند اعتنا نکند غسل را تمام نماید و غسلش صحیح است البته اگر بدن نجس شده باید تطهیر کند و اگر غسل را رها کند و از سر از اول انجام دهد بسیار خوب است و یقین به انجام وظیفه دارد و غسل دوم را به قصد وظیفه انجام دهد.

اگر در اثنای انجام غسل واجب چیزی از او حادث شد که غسل را باز بر او واجب می‌کند اگر این غسل واجب جدید مشابه با غسلی است که دارد آن را انجام می‌دهد مانند غسل جنابت که در اثنای آن باز جنب شود غسل جنابت را از سر می‌گیرد و دوباره از اول انجام می‌دهد و اگر مشابه با آن نباشد مانند غسل جنابت که در اثنای آن میتی را دست بزند که غسل مس میت بر او واجب شود غسل جنابت را تمام می‌کند و بعد از آن غسل مس میت می‌کند و می‌تواند غسل جنابت را در اثنا رها کند و یک غسل از اول به قصد جنابت و مس میت کند.

اگر در اثنای انجام دادن غسل جنابت شک کند که عضوی را درست شسته یا نه اگر در شستن عضو دیگر وارد نشده باید آن عضو را دوباره بشوید اما اگر وارد در شستن عضو بعد شد و شک کند در درستی عضوی که گذشته اعتنا نکند و بگوید درست شسته شده است.

اگر غسل جنابت بر او واجب شد و نماز خواند و بعد از نماز شک کرد که غسل کرده بود یا نه نمازش صحیح است اما برای نماز بعد از آن باید غسل کند و اگر در اثنای نماز شک کند که غسل کرده بود یا نه نمازش باطل است و باید غسل کند.

اگر چند غسل بر او باشد همه واجب باشند یا همه مستحب یا بعضی از آنها واجب باشند و بعضی مستحب اگر یک غسل کند و همه را قصد کند همه از او ساقط می‌شوند و اگر یکی از آنها را قصد کند باز هم غسلهای دیگر از او ساقط است و نیازی برای انجام دادن آنها نیست و همچنین است اگر بداند چند غسل بر او هست و نداند چه غسلی هستند یا یک غسل بر اوست اما نداند چه غسلی است اگر یک غسل کند به قصد مافی الذمه غسل یا غسلهایی که بر او بوده همه ساقط می‌شوند.

قصد مافی الذمه یعنی قصد کند آن غسلی را که در ذمه او هست و بر گردن او هست که باید آن را انجام دهد و نمی‌داند چه غسلی است آن را انجام می‌دهد.

غسل حیض در قرآن

{وَ یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحیضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِی الْمَحیضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنّ حَتّى یَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهّرْنَ فَأْتُوهُنّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنّ اللّهَ یُحِبّ التّوّابینَ وَ یُحِبّ الْمُتَطَهِّرینَ}([1])

و از تو درباره حیض سوال می‌کنند بگو چیز زیان باری است و آلودگی از این رو در حالت حیض از زنان کناره‌گیری کنید و با آنها نزدیکی ننمایید تا پاک شوند و هنگامی که پاک شدند از طریقی که خدا به شما فرمان داده با آنها آمیزش کنید خداوند توبه کاران را دوست دارد و پاکیزه‌گان را نیز دوست دارد.

پاک شدن از حدث حیض با غسل است و تا غسل نکرده حدث حیض باقی است اینک برای روشن شدن وظیفه زنها در حال حیض می‌گوییم.

حیض خونی مخصوص است در زمان مخصوصی که از رحم زن بیرون می‌آید و اگر بیرون نیاید و تنها در فضای داخلی بماند حیض نیست هرچند احتیاط مستحب این است که در این حال هم نماز بخواند و هم چیزهایی که بر حایض حرام است ترک کند.

ابتدای دیدن خون حیض پس از تمام شدن نه سالگی سن دختر است و خونی که پیش از این باشد حیض نیست و انتهای آن تمام شدن سن زن است به پنجاه سالگی در زنهای غیر قریشی و تمام شدن سن زن است به شصت سالگی در زنهای قریشی و خونی را که زن پس از این سن ببیند حیض نیست و زنی که نمی‌داند قریشی است یا غیر قریشی حکم غیر قریشی را دارد و بعد از پنجاه سال خونی را که ببیند حیض نیست.

زن حامله هم می‌شود خون حیض ببیند لیکن اگر خون را بعد از بیست روز از عادتش دید هم نماز بخواند و هم کارهایی که بر حایض حرام است ترک کند بنابر احتیاط واجب.

کمترین ایام حیض سه روز است و بیشترین ایام آن ده روز پس هر خونی را که زن کمتر از سه روز ببیند حیض نیست و هر خونی را که بیشتر از ده روز ببیند حیض نیست و شرط است که در آن سه روز اول خون جریان داشته باشد و قطع نشود پس اگر سه روز ببیند اما قطع می‌شود یعنی لکه بینی می‌کند گاهی خون هست و گاهی پاک است خون حیض به حساب نمی‌آید مگر این که جریان آن داخلی باشد یعنی در سه روز همیشه در داخل باشد و گاهی خارج می‌شود در این صورت حیض است

سه روز را کامل باید حساب کرد پس شب اول اگر خون ببیند به حساب نمی‌آید و شب چهارم نیز به حساب نمی‌آید و اگر در بخشی از سه روز خون هست و بخشی از آن نیست حیض نمی‌باشد و اگر روزها کامل خون هست اما شبها قطع می‌شود حیض نیست

اگر میان روز اول خون ببیند از همان لحظه تا سه شبانه روز یعنی 72 ساعت باید خون جریان داشته باشد تا حیض باشد و اگر از این مقدار کمتر شد حیض نیست

کمترین مدت زمان پاک بودن از حیض ده روز است یعنی زنی که از خود حیض پاک شود اگر بعد از پاک شدن خون ببیند و ده روز در حال پاکی بوده خون دوم را که دید خون حیض است اما اگر زمان پاکی او ده روز نشد خون دوم حیض نیست

زنهایی که ایام عادت مخصوص دارند سه گروهند اول صاحب عادت وقتیه و عددیه و او زنی است که همیشه در روز معینی از ماه خون می‌بیند و روزهای عادت او نیز معین است مثلا هر ماه در روز پنجم می‌بیند و همیشه پنج روز خون می‌بیند این زن صاحب عادت وقتیه و عددیه است.

گروه دوم صاحب عادت وقتیه و او زنی است که همیشه در روز معین از ماه خون می‌بیند مثلا همیشه روز پنجم از ماه خون می‌بیند اما روزهایی که خون می‌بیند یکسان نیست گاهی پنج روز و گاهی هفت روز می‌بیند این زن صاحب عادت وقتیه است

گروه سوم صاحب عادت عددیه و او زنی است عدد روزهایی را که خون می‌بیند در ماههای متعدد یکسان است مثلا همیشه پنج روز می‌بیند اما در روز معینی از ماه نیست و جابجا می‌شود گاهی پنج روز اول ماه می‌بیند گاهی پنج روز دوم و گاهی پنج روز در ایام دیگر ماه این زن صاحب عادت عددیه است.

ثابت شدن عادت از نظر شرع و وارد شدن در یکی از این سه گروه به این است که زن دو بار خون حیض یکسان ببیند که همان عادت او خواهد شد اگر دو بار پشت سر هم در روز معین از ماه خون ببیند و در هر دو بار شش روز باشد صاحب عادت وقتیه و عددیه است و اگر دو بار پشت سر هم روز معینی از ماه ببیند اما روزهایش مختلف باشد صاحب عادت وقتیه است و اگر دوبار پشت سر هم خون ببیند اما در روز معینی از ماه نباشد اما روزهایش مساوی باشد صاحب عادت عددیه خواهد بود.

گروه اول و گروه دوم که وقت دیدن خون آنها معین است زمانی که خون دیدند نماز و عبادت را ترک می‌کنند و ممکن است در مرتبه سوم به بعد دو یا سه روز جلوتر یا عقب‌تر باشد اشکال ندارد اگر خون ادامه داشت که حیض است و اگر ادامه نداشت و کمتر از سه روز بود حیض نیست و نمازهایی را که نخوانده قضا می‌کند.

گروه سوم که وقت معین نداشته‌اند خونی را که می‌بینند اگر ویژگیهای خون حیض را داشته باشد مثل حرارت و قرمزی یا سیاهی رنگ خون و خارج شدن آن با سوزش از لحظه اول دیدن خون آن را خون حیض قرار می‌دهد و اگر ویژگیهای خون حیض را نداشته باشد تا سه روز صبر می‌کند اگر پیش از سه روز خون قطع شد خون حیض نبوده و اگر ادامه پیدا کرد از روز چهارم آن را حیض قرار می‌دهد و احتیاط واجب این است که در سه روز هم نماز بخواند و عمل مستحاضه را انجام دهد و همچنین چیزهایی که بر حایض حرام است ترک کند.

دختری که اولین بار است خون دیده او نیز مانند گروه سوم باید عمل کند و همچنین گروه اول و گروه دوم که وقت عادت آنها معین است اگر خون را در وقت معین نبینند و روزهای زیادی مانند ده روز جلو بیفتد و یا تاخیر بیفتد خون دیدن آنها هم بعد از سه روز بنا را بر حیض می‌گذارند و در سه روز عمل به احتیاط می‌کنند که در صاحب عادت عددیه گفتیم.

زنی که همیشه خون می‌بیند و هیچگاه خون از او قطع نمی‌شود می‌تواند برای خود عادت قرار دهد اگر خونی که می‌بیند در روزهای مخصوصی به یک صف باشد مثلا همیشه روز اول ماه خون قرمز می‌بیند و تا پنج روز ادامه دارد بعد از آن رنگ خون عوض می‌شود این زن صاحب عادت وقتیه و عددیه است و اگر هر ماه اول ماه خون قرمز می‌بیند اما روزهایی که رنگ خون قرمز است در ماهها مختلف است گاهی شش روز است و گاهی هفت روز صاحب عادت وقتیه است و اگر خون قرمز را در هر ماه شش روز می‌بیند اما گاهی اول ماه و گاهی وسط ماه است صاحب عادت عددیه است و هر کدام از اینها وظیفه‌ای را که گفتیم باید انجام دهد.

اگر سه روز خون ببیند بعد پاک شود و بعد از ده روز دوباره سه روز خون ببیند هر دو خون حیض است و دو حیض مستقل هستند و ده روز میان آنها روزهای پاکی است خواه روزهای عادتش باشد یا نباشد و خواه صفات خون حیض را داشته باشند یا نه.

و اگر روزهای پاکی میان دو خون از ده روز کمتر باشد اگر مجموع روزهای پاکی و روزهایی که خون دیده از ده روز تجاوز نکند تمام این روزها از روزهایی که خون دیده و روزهای پاکی همه یک حیض به حساب می‌آید و اگر مجموع روزهایی که خون دیده و روزهای پاکی از ده روز بگذرد اگر یکی از آن خونها در ایام عادت باشد و دیگری خارج از عادت باشد خونی که در ایام عادت است حیض است و آن خون که خار از ایام عادت است استحاضه است.

و اگر هیچکدام از آن دو خون در ایام عادت نبود یا دختر تازه حیض شده و عادت ندارد اگر یکی از آن دو خون صفات خون حیض را داشته باشد و دیگری نداشته باشد خونی که صفات حیض را دارد حیض است و دیگری که صفات خون حیض را نداشته باشد استحاضه است و اگر هر دو خون صفات خون حیض را نداشته باشند خون اول حیض است و خون دوم استحاضه و احتیاط مستحب این است که در هر دو خون هم نماز بخواند و عمل مستحاضه را انجام دهد و هم چیزهایی که بر حایض حرام است ترک کند.

اگر خون از ده روز بگذرد اگر صاحب عادت وقتیه و عددیه باشد ایام عادتش را حیض قرار می‌دهد و بقیه را استحاضه و اگر صاحب عادت وقتیه و عددیه نباشد خونی را که صفات حیض را دارد حیض قرار می‌دهد و خونی را که صفات حیض را ندارد استحاضه قرار می‌دهد به شرط این که آن خونی را که حیض قرار داده کمتر از سه روز نباشد و بیشتر از ده روز نباشد.

و اگر تفاوت میان خونها نباشد بدین صورت که همه خونها صفات حیض را دارند یا هیچکدام صفات حیض را ندارند یا خونی که صفات حیض را دارد نمی‌تواند حیض باشد چون کمتر از سه روز است یا بیشتر از ده روز است باید این زن رجوع کند به عادت فامیل نزدیکش مانند مادر و خواهر و خاله و مانند اینها در ایام عادتشان و هر چند روزی را که آنها ایام عادت خود قرار داده‌اند او نیز عادت خود قرار دهد.

و بنابر احتیاط واجب اگر فامیل نزدیکش در وقت اختلافی ندارند یعنی همه آنها مثلا در هفتم ماه خون می‌بینند وقت آنها را نیز برای خود وقت قرار دهد و اگر در وقت اختلاف دارند مثلا بعضی از آنها در اول ماه خون می‌بینند و بعضی در وسط ماه خون می‌بینند در تعیین وقت مخیر است و اگر در عدد ایام هم اختلاف دارند مخیر است از سه روز تا ده روز را حیض قرار دهد و هفت روز بهتر است.

و همچنین است حکم کسی که ایام عادت خود را و وقت آن را فراموش کرده است و نمی‌داند عادتش چه روزی بوده و چند روز بوده او هم به همین ترتیبی که گفتیم رجوع می‌کند به زنهایی که فامیل نزدیک او هستند وعادت خود را بر طبق عادت آنها قرار می‌دهد.

احکام حیض در قرآن

{وَ یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحیضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِی الْمَحیضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنّ حَتّى یَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهّرْنَ فَأْتُوهُنّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنّ اللّهَ یُحِبّ التّوّابینَ وَ یُحِبّ الْمُتَطَهِّرینَ}([2])

از تو می‌پرسند از حیض بگو چیز زیان باری است و آلودگی پس در ایام حیض با زنان خود آمیزش نداشته باشید و از آنها کناره‌گیری کنید تا پاک شوند پس هرگاه پاک شدند با آنها آمیزش کنید از طریقی که خدا به آن دستور داده است زیرا خداوندتوبه‌کاران را دوست دارد و پاگیزه‌گان را دوست دارد.

در این آیه خداوند فرمان داده که در ایام حیض نزدیکی با زن نشود و زن باید از حدث حیض خود را با غسل تطهیر نماید بنابراین چیزهایی بر زن حایض حرام است و چیزهایی بر او واجب است بدین قرار

1- نزدیکی با زن در حال حیض بر شوهرش و بر خودش حرام است و گفته شده از گناهان کبیره است

بازی کردن با شهوت با زن در حال حیض حرام نیست و هنگامی که خون قطع شد نزدیکی جایز است هر چند غسل نکرده باشد احتیاط مستحب آن است که اگر در روزهای اول حیض نزدیکی کرد یک دینار کفاره بدهد و اگر در روزهای وسط نزدیکی کرد نصف دینار و اگر در روزهای آخر ربع دینار کفاره بدهد و اگر ندانست که زن در حال حیض است یا فراموش کرد یا به اشتباه بود کفاره بر او نیست بر نابالغ و دیوانه نیز کفاره واجب نمی‌باشد.

یک دینار تقریباً سه چهارم مثقال طلاست که قیمت سه چهارم مثقال طلا را باید حساب کرد و پرداخت کرد.

2- آنچه بر جنب حرام است که بیان آنها گذشت بر حایض نیز حرام است مانند داخل شدن در مسجد الحرام و مسجد النبی در مدینه و توقف و ماندن در مساجد دیگر و خواندن سوره‌های سجده‌دار و دست زدن به نوشته قرآن و اسم خدا و عبادات از نماز و روزه و طواف و اعتکاف نیز از او جایز نیست.

3- طلاق در حال حیض باطل است اگر به زن دخول شده باشد و شوهرش مسافرت نباشد یا اگر مسافرت است از حال زنش با خبر باشد بنابراین طلاق زنی که به او دخول نشده و یا شوهرش در سفری است که از زن خود بی‌خبر است صحیح است طلاق زن حامله نیز صحیح است.

اگر مردی زن خود را طلاق دهد به اعتقاد این که حایض است و در واقع حایض نبود طلاق صحیح است و اگر او را طلاق داد به اعتقاد این که حایض نیست و در واقع حایض بود طلاق باطل است.

4- غسل واجب است بعد از پاک شدن از خون برای نماز و مانند آن و اگر وقت نماز نباشد غسل مستحب است و انجام غسل حیض مانند غسل جنابت است در دو قسم از غسل ترتیبی و غسل ارتماسی که قبلا بیان شد و برای نماز با غسل حیض وضو لازم نیست و احتیاط مستحب وضو گرفتن است.

روزه‌ای که در ماه رمضان نمی‌گیرد بعد از ماه رمضان باید قضا کند و نیز روزه‌ای را که نذر کرده در روز معینی از ماه بگیرد و آن روز در ایام حیض واقع شود نمی‌تواند آن روز را روزه بگیرد اما بنابر احتیاط واجب در وقت پاکی از خون آن روز را قضا کند و همچنین نمازی را که در وقت معینی نذر کرده و آن وقت در ایام حیض واقع شود آن نماز را نخواند و بعد از پاک شدن از خون آن را قضا کند

نمازهای یومیه پنجگانه را که نمی‌خواند قضا ندارد اما نمازی که وقت مخصوص ندارد مثل نماز آیات و نماز طواف را در حال پاکی و بعد از غسل باید بخواند.

اگر در حال حیض کاری کند که غسل دارد مانند مس میت می‌تواند در حال حیض غسل مس میت کند و غسل او صحیح است و غسل مستحبی هم مثل غسل جمعه در حال حیض صحیح است و وضو گرفتن نیز در این حال درست است.


([1]) سوره بقره آیه 22.

([2]) سوره بقره آیه 222.


morrisons viagra
جمعه 17 خرداد 1398 09:15 ب.ظ

What a material of un-ambiguity and preserveness of precious familiarity on the topic of unpredicted feelings.
jocuri cu mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 06:52 ب.ظ
تلاش خیره کننده وجود دارد. پس چه اتفاقی افتاد؟ مراقب باش!
dream city metropolis cheats
دوشنبه 2 بهمن 1396 08:30 ب.ظ
زمان مناسب برای ایجاد برنامه هایی برای آینده است و وقت آن است که خوشحال باشیم.
من این پست را یاد می گیرم و اگر می توانم بخواهم برخی از چیزهای شگفت انگیز یا مشاوره را به شما توصیه کنم.
شاید شما بتوانید مقالات بعدی را به این مقاله بنویسید.
من میخواهم مسائل بیشتری را راجع به آن یاد بگیرم!
Azucena
جمعه 17 آذر 1396 06:00 ق.ظ
Your style is unique in comparison to other folks I've read
stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I'll just bookmark this site.
chaturbatefreetokenshack.com
دوشنبه 13 شهریور 1396 04:55 ق.ظ
Hey just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running off
the screen in Internet explorer. I'm not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility
but I figured I'd post to let you know. The layout look great though!
Hope you get the issue solved soon. Many thanks
http://katypattie.bravesites.com/entries/general/Leg-Length-Discrepancy-And-Running-Performance
یکشنبه 4 تیر 1396 09:15 ق.ظ
Thanks for finally writing about >نور شریعت - عبادات از دیدگاه قرآن
آیات الاحکام/آیت الله سید نورالدین شریعتمدار جزایری
بخش نهم <Liked it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

.: Weblog Themes By Pichak :.


Online User
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

  • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات