نور شریعت
 

بـه سـایـت نـور شـریـعـت خـوش آمـدیـد
 


 

نسب آیه الله شریعتمدارجزایری تا حضرت امام موسی بن جعفر (علیهما السلام) :

الف : از طرف پدر تا سید نعمت الله جزایری محدث مشهور

سیدنورالدین بن سیدجعفر بن سیدمحمد بن سیدمحمدعلی بن سیدابوالقاسم ابن سیدمحمدرضی ابن سیدمحمدزکی ابن سیدمحمد بن سیدنورالدین بن سیدنعمت الله الجزائری.

ب : نسب سید نعمت الله جزایری تا امام هفتم موسی بن جعفر (علیهما السلام)

سیدنعمت الله بن سیدعبدالله بن سیدمحمد بن سیدحسین بن سیداحمد بن سیدمحمود بن سیدغیاث­الدین بن سیدمحمد بن سیدمجدالدین ابن سیدنورالدین ابن سیدسعیدالدین بن سیدعیسی بن سیدعبدالله بن الامام موسی بن جعفر ( علیهما السلام )

ج : از طرف مادرتا علامه بزرگوار سید نعمت الله جزایری (ره)

بی­بی­فاطمه بنت سیدمحمد ابن سیدعبدالله ابن حاج سیدحسین حکیم ابن حاج سیدعلی حکیم( استاد عرفان شیخ انصاری ره )  ابن سیدمهدی ابن سیدطیب ابن سیدمحمد ابن سیدنورالدین ابن سید نعمت الله جزائری (قدس اسرارهم).

این نسب نامه در نزد خاندان موجود بود لکن همواره برای من این سؤال مطرح بود که آیا این نسب نامه علیرغم اتقان و قدمت صحیح است  که در شب سوم ماه مبارک رمضان سال 1415 قمری مطابق با شب 15/11/1373 شمسی در عالم رؤیا دیدم که به خدمت حضرت امام حسن عسگری (علیه السلام) رسیده ام و سه سوال در محضر حضرتش مطرح نمودم یکی از آن سه سؤال این بود که آیا من سید هستم یا نه؟حضرت پاسخ فرمودند: بلی سید هستی و برای تفصیل به رؤیای شماره 46 از کتاب رؤیاها و بشارات مراجعه نمائید. 


جهت ورود به صفحه تلاوت بر روی عکس زیر کلیک کنیدطبقه بندی: زندگینامه آیت الله شریعتمدارجزایری، 
81-علما نمیمیرند وهمیشه زنده اند
از حضرت امیرالمومنین علیه السلام روایت شده که فرمود اهل علم همیشه زنده اند ومرگ برای آنهانیست باخوابی که درتاریخ 10/6/96 مطابق بایکم جمادی الاولی1438قمری دیدم یکی ازمصادیق این روایت شریف برمن ظاهرشد
 مرحوم حضرت ایت الله   حاج سیدمحمدجعفرمروج که ازعلمای بزرگ ووارسته نجف اشرف وازاساتید حوزه مبارکه نجف وبزرگ مردسادت جزایری بودوازمفاخرعلمای شیعه که هراستادحوزه برای تدریس درحوزه ازکتابهای اوبی نیازنیست و درسال 1350 که  حوزه نجف  ب دست صدام جنایتکارازهم  پاشیده شد معطم له ب قم امدند وچندسالی درقم واهواز افاضه میفرمود ب دیارحق شتافت ودرکنارمضجع فاطمه معصومه  دفن شد
درتاریخ ذکرشده درخواب دیدم در نجف هستم وبرای زیارت ب اونجارفته ام شنیدم ایت الله مروج درنجف است وحوزه تدریس داردچون زمانیکه نجف بودم ب درس ایشان میرفتم گفتم حال که نجف امده ام  بروم وازفیض حضورشان بهره ببرم رفتم ب طرف محل درس  درس اودرزیرزمینی بود که من وقتی واردشدم دیدم راهرو وسیع وطولانی است ازان گذشتم واردسالن بزرگی شدم که ایشان نشسته بود وشاگردان برگرداوحلقه زدنده اند سلام کردم و گوشه ای نشستم  جواب دادند وفرمود منتطرت بودم تابیایی ودرس راشروع نکردم  بخاطرتوکه نبودی شاگردان ب ایشان گفتند که اوبرای دیدارامده ن درس اودیگرازشاگردان شمانیست درس راشروع کردند بعداز تمام شدن درس برخواستم وبرای بیرون امدن  ازسالنهای دیگری عبور کر دم وازاونجابیرون امدم  وازخواب بیدارشدم 
تعبیر کردم که ایشان بعدازفوت هم درنجف است ودرعالم برزخ پاداش تدریسهای دنیوی خودرا میبیند وب قول جدش امیرالمومنین علیه السلام زنده است ودرجای وسیع زندگی میکند
82- توجه امام حسین علیه السلام ب خدمتگزاران
روزعیدفطر1438 قمری1396 خورشیدی بعدازخواندن نماز عید فطر درتکیه یزدیها قم وخواندن دعای ندبه ودیگراعمال مخصوص روزعیدفطر وبعدازیک ماه انجام عبادات درماه رمضان ازامامت درنماز وبیان تفسیر وتوسل ب امام حسین  واهل بیت علیه السلام  درخواب دیدم درصحرای بزرگ خوش اب وهوا وسبزه باجماعتی  ازمردم هستم وب من گفته  شد  که امام حسن وامام حسین علیها السلام دارندمیایند برای لطف وعنایت وتشکروقدردانی ازشما  بعدازانتظاری  مرکبی  سبز پوش امد  که بالای  آن مرکب عماری اتاقکی بود که باپارچه سبز پوشیده شده بودودو طرف آن دودر داشت که ب من گفته شد درمیان یک طرف ازاین اتاقک امام حسن است  ودرمیان طرف دیگرامام حسین علیهماالسلام رفتم ب طرف دست راست اتاقک که امام حسن درآن  بود پرده رابالازدم دیدم کسی میان آن نیست ناراحت شدم که چرا امام راندیدم رفتم ب طرف دیگر که امام حسین علیه السلام بود  پرده رابالا زدم دیدم اونجا جوان سبزپوشی نشسته ب اوسلام کردم جواب دادند ومتوجه بود که ناراحتم ازندیدن امام حسن علیه السلام ازمن تفقد ودلجویی کردکه ناراحتی من رفع شدوفرمود من که هستم وامدم 
ازخواب بیدارشدم تعبیرکردم ب لطف وعنایت اما م  حسین واین که نیابت ازطرف برادرراهم دارد یا ب تقصیروکوتاهی مانسبت ب امام دوم علیه السلا
83-حکمت مجهول ولطف معلوم
برای ولادت امام هشتم علیه السلام ب مشهدرفته بودم برای زیارت وتصدی تبلیغ وامامت روزدوم که رفتم حمام برای غسل زیارت بعدازغسل درحمام پایم لغزید وب شدت روی زمین افتادم ب هرشکل بودبلندشدم وبیرون امدم ب عدازظهر همان روز درتوالت چون زانویم اسیب دیده بودبازهم افتادم که همه میگفتند لطف امام علیه السلام بوده که اسیب کلی ندیدی بعدازمراجعه ب پزشک وبستن زانوبند درتاریخ 23 /ذوالقعده 22 /5 1396 درخواب دیدم زانوبندروشنی ب زانوم بسته شده وب من گفتن این زانوبندراب بندچون ب اون زانو بندنگاه  کردم دیدم رویش نوشته شده یاحسین
84- رسیدن خیرات ب اموات
درتاریخ بهمن 1396 بسیار درخواب میدیدم حج رفته ام واعمال راانجام داده ام ودربعضی از اون خوابها جناب مرحوم حاج سیدمحمدعلی ال غفور هستند ودرمدینه باهم منبررفتیم وجناب اقای مرحوم جاج سیدمحمدحسن آل غفورنیزهست واومهمانی ب فامیل داده  وچون اون ایام مطابق باوفات حضرت فاطمه علیهالسلام بود تعبیرکردم ب روضه وخیراتی که دران روز برای ایشان انجام شده بود وب ایشان رسیده وایشان خواستند ب ان وسیله اطهارمطلب کنند
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 توسط محمدرضا قاسمی
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 توسط محمدرضا قاسمی
74 رسیدن خیرات به اموات واگاهی انان

درشب7جمادی الاولی1437 مطابق با27 بهمن  1394 درخواب دیدم باجمعی ازفامیل مشرف شدیم کربلاودرنزدیکی تل زینبیه ساختمان قدیمی آن فرش هایی پهن کرده اند روی زمین ومن باجمعی نشسته ایم ومرحوم حجه الاسلام والمسمین سیدمحمد  منجم هم درکنارمن نشسته ودرهمان خواب میدانم که فوت کرده وازدنیارفته پس ازاحوال پرسی ازاوپرسیدم که درعالم برزخ چه خبره ؟ چیزی نگفت وجواب نداد ووقتی زیاد اصرارکردم که جواب بدهد ازنظرم ناپدید شد ومثل اینکه فرارکرد پس ازگذشتن زمانی که وقت غذاخوردن  ونهارشد او را سرسفره درکنارخودم دیدم خوشحال شدم که اورا بازدیده ام
به اوتعارف کردم  که غذابخورد دربشقابی مقداری میوه بود ودستش را به طرف میوه ها درازکرد ناگهان دیدم میوه هاناپدیدشد اومیگفت الحمدالله سیرشدم وخداراشکرمیکرد که میوه راخورده   گفتم  شماکه چیزی نخوردی گفت خوردن من درعالم برزخ همینه که دیدی یعنی نیازبه بردن به دهان وجویدن وماننداینهاندارد وگویا می خواست تا بااین کارجوابی به سوال قبلی من بدهد
ومخفی نماندکه چندروزپیش ازاین به مناسبتی برای خانواده ایشان غذافرستاده بودیم وانان نیزمارادعوت کرده بودن  به خانه ایشان واین خواب نشانه ان است که اموات ازاین دنیاخبردارند والله العالم
75- کرامتی ازامام هشتم علی بن موسی الرضاعلیه السلام
درتاریخ شهریور درسال 1394 شمسی که به  دعوت  بسیج اساتیدحوزه به مشهدمقدس مشرف شده
 بودم  پیش از رفتن به مشهدبه چشم درد عجیبی مبتلاشدم که نمیتوانستم درست به چیزی نگاه کنم ویاخیره بشوم وقتی به حرم امام هشتم مشرف شدم  از ان حضرت شفای چشمهایم راخواستم ودست به ضریح مقدس زدم وبه چشم مالیدم به قصدشفا وبیرون امدم  درهمان سفربود وسفربه پایان نرسیده بود که ازکرامت ان امام بزرگوارشفایافتم ودردچشمم به کلی زایل شد 
76- کرامتی دیگرازامام هشتم علیه السلام
درسال 1393سینه چپم دردگرفته بود وبسیارناراحت بودم ونگران که نبادا سرطان سینه باشد مراجعه به پزشک متخصص کردم گفت بایدبخشی ازمحل رابرا ازمایش بفرستم وبخشی ازان راگرفت وبه ازمایش فرستاد نتیجه خوب بود امادردناراحتم کرده بود وپزشک می گفت بایدعمل کنی هرچندوخیم نشان نمیدهدبرامشاوره به پزشک متخصص دیگری مراجعه کردم اونیزمی گفت احتیاط این است که عمل کنی چون احتمال وخیم بودن هست یادراینده پیداشود
بعدازان به مشهد مشرف شدم وبه حرم مطهررفتم وسینه خودم را به ضریح مطهرچسباندم وازان حضرت شفای سینه ام راخواستم بعدازمراجعت ازمشهددرراه برگشت متوجه شدم که دردازبین رفته وسینه ام شفایافته است 
77-اگاهی اموت ازاعمال بازماندگان
درشهریور1394 بنابه دعوت ازبسیج اساتیدحوزه علمیه قم به مشهد مقدس مشرف شدم ودر روزی که واردمشهدشدم به خاطراسکان درهتل وجلسه ای که ازطرف بسیج انجام گرفته بود به زیارت موفق نشدم هنگام غروب به حرم رفتم باخستگی بسیار و درد پایی که داشتم وقتی وارد صحن شدم دیدم جایی برانشستن وراه رفتن نیست صحن مملو از زایرین است منم باخانواده همان دم درصحن نشستیم ونمازخوانیدیم وزیارت نامه امااین نحوزیارت به دل من نچسبید
وچون در هرزیارت من به نیابت ازفامیل ودو ستان زیارت میکنم اماان زیارت دیگه ازبرادرانم به نیابت زیارت نکردم چون به دلم نچسبیده بود درهمان شب که هتل امدم وخوابیدم خواب دیدم برادربزرگم مرحوم سیدجمال به خانه ما آمده برای دیدن  وبعدازنشستن وحوالپرسی به من گفت چرا ازمن یادی نمیکنی وفراموشم کردی 
ازخواب بیدارشدم ومتوجه شدم که آن زیارت قبول شده وارزش داشته که اخوی گفته چرا ازمن یادنکردی ودیگراین که اموات ازاعمال احیا باخبرند وهرکارخیری را برای انان انجام دهندبه انان میرسد واگرانجام ندهند نگران میشوند
78-پاداش دادن اموات 
درتاریخ جمعه11دی 1394 وبیستم ربیع الاول درشب درخواب دیدم که درخانه مرحوم آیت الله حاج سیدمحمدعلی ال غفور مهمان هستیم والبته ایشان دراین زمان ازدنیا رفته بودند مهمانان دیگرازفامیل هم بودند و خانه ایشان خانه قدیمی بودکه دراطراف ان اتاقهایی بود ودروسط ان حوض بزرگ ابی ودرکناری از خانه تختی زده شده بود و روی ان فرش بود ومن درکنار ایشان روی تخت نشسته بودم وبحث علمی داشتیم وخانواده اش دراشپزخانه مشغول  طبخ غذا بود بعدازتمام شدن جلسه من بندشدم ولباس پوشیدم وازاوخداحافظی کردم وبیرون امدم
وعجیب این که درهمان شب به مناسبت فوت همسرش درخانه اشان دعای کمیل باحضورفامیل خوانده شده بود وتوفیق اطعام از طرف اینجانب بود. که بلا فاصله ایشان ازمادعوت کرده بود ودرخانه خودش پذیرایی نموده بود
ودرشب 19ماه مبارک رمضان 1436 و15تیر 139 شب قدرکه اعمالی انجام داده شدوبعد ازنمازصبح که تمام شب رابیداربودم خواب دیدم که دارم منزل جدیدی رامیسازم واخوی سیدجمال واخوی سیدجلال را درخواب دیدم که به خانه ماامدندبااین که سالهاست که ازدنیارفته اند وبه من می گویند امدیم برای کمک کردن وجابجایی اثاث خانه ودیگرکارهایی که هست و بلندشدند ومشغول کمک دادن وکارشدندبعدازمدتی که باانان درعالم خواب بودم ازخواب بیدارشدم
واین خواب را ازاثر ان دانستم که درشب پیش درشب قدربرای انان کارهایی کرده بودم
درشب 21 ماه رمضان درهمین سالی گه گذشت که شب قدربود وبه نیابت ازاموات فامیل کارهایی راکرده بودم وبعداز احیای همین شب وبعد از نمازصبح که خوابیدم درخواب دیدم مهمان هستیم درخانه مرحوم حجه الاسلام والمسمین حاج سیدمرتضی ال سید غفور ابوالزوجه اینجانب وبسیاری ازفامیل دیگرهم هستند واز ما پذیرایی میشود درسه وعده وبرای صبحانه از اول افتاب تانزدیک ظهر سفره پهن بود ومهمانها هرکدم که ازخواب بیدارمیشد درهرلحظه ای که میخواست میامد سرسفره صبحانه وهمه زین همه پذیرایی شاد بودند وچندروزی به همین منوال درآن جامهمان بودیم 
این هم پاداشی ازایشان بود دربرابر خدماتی که درشب قدربه ایشان شده بود
79-لطف امام هشتم علیه السلام
درماه صفر1438 ابان 1395 برای دهه سوم صفر ازمشهددعوت کردندکه برای امامت جماعت ومنبربروم وچون من سالهاست که به ترکالکی میروم دعوت مشهد را نپذیرفتم امابعدازان تردیدی حاصل شدکه  نپذیرفتن شایدکاردرستی نبوده چون درمشهدعلاوه برمنبر زیارت هم هست 
شب درخواب دیدم باخانواده به  مشهدرفته ام وقتی رسیدیم شنیدم که حرم خیلی شلوغ است وزیارت بسیارسخت وخیابانهای منتهی به حرم راهم بشته اندکه ماشین نرودفقط پیاده باید رفت ومن کمر درد و پا درد دارم که به هیچ وجه نمیتوانم به حرم بروم با این وضع درهمان وقت به من خبر دادند که راه  بسیارنزدیک وخلوتی هست که رفتن به حرم را اسان میکند و رفتن کنارضریح راممکن می سازد خوشحال شدیم واز ان راه نزدیک رفتیم به حیاط خانه ای وارد شدیم که هیچ کس غیر ما آنجا نبود ودر ورودی برای رفتن کنارضریح از ان در وارد شدیم وزیارت کردیم وبرگشتیم به محل سکونت در روز اخرسفر که می خواستیم برگردیم برگشت منتظر بود گفتیم خوب است اخرین زیارت راهم ازهمان محل نزدیک وخلوت برویم که رفتیم ومانند روز اول به اسانی زیادت نمودیم وازخواب بیدارشدم
واین خواب راتعبیرکردم به لطف امام رضا علیه السلام که نرفته به مشهد ما را دعوت کرده و به اسانی زیارت انحضرت کردیم وراضی نشده که مجلس ترکالکی که سالهاست میرومدتعطیل شود
80-عجله نکن امام زمان علیه السلام بخاطرتوامده است 
جناب حجه الاسلام والمسلمین اقای  حاج  سیدمصطفی منجم دست نوشته ای داشتندکه یکی ازمومنین برای من اورد به خط  وامضایایشان  بدین شرح 
اقای حاج ابوافتح فتحی یکی ازمومنین ساکن شهرترکالکی برای من قضیه ای را بیان کرد که درسال 1383 که باکاروان شوشتر به مکه معظمه مشرف شده بعدازبرگشت از منی وانجام اعمال حج روزجمعه ای بود ودعای ندبه رادرکف ساختمان مسکونی مابرگزارکردند ومن در جلسه ان دعاشرکت کردم درحین قرایت دعا وبعدازان حالت بسیارخوبی به من دست دادازگریه هابرای فراق امام زمان علیه السلام وارزوی دیدن انحضرت دردلم تازه شد 
بعدازختم دعا که برخاستم وبه طبقه چهارم ساختمان که اتاق مسکونی من درانجا بودرفتم دیدم دراتاق باز است بااین که بایدبسته باشد  وقتی دراتاق رسیدم درحالت بیداری وهوشیاری نه عالم خواب . دیدم حضرت ایه الله سیدنورالدین شریعتمدار وحجه الاسلام والمسمین سید مصطفی منجم سرپاایستاده اندبه حالت تعظیم 
ناگهان دیوار روبرو شکافته شد وامام زمان علیه السلام ازمیان همان شکاف بالا امد و وارداتاق شد من خیلی خوشحال شدم وهول شدم وباعجله خواستم خدمت انحضرت برسم که اقای شریعتمداربه من گفتندعجله نکن وبا وقاروتعظیم واردشو که امام زمان علیه السلام بخاطر تو اینجا امده است من باصبر و طمانینه وارد شدم وخودرا بردست وپای انحضرت انداختم وچون سرحال امدم خودرادراتاق افتاده دیدم وهیچ کس انجانبوددفن میت

میت را پس از کفن کردن باید در زمین پنهان کنند به طوری که از حیوان درنده در امان باشد و بوی بدنش مردم را اذیت نکند و باید در زمین دفن شود و اگر میت را در صندوق یا ساختمان بگذارند کافی نیست هر چند از درندگان محفوظ باشد و مردم از بوی آن در امان باشند.ادامه مطلب

غسلهای واجب دیگر در قرآن

دو غسل دیگر غیر از غسل حیض بر زنها واجب می‌شود غسل استحاضه و غسل نفاس و این دو غسل از توابع غسل حیضند

ادامه مطلبمعنای استبراء را در وضو گفتیم

اگر غسل کند و مایعی از او خارج شود و شک نماید که استبراء انجام داده بوده یا نه باید دوباره غسل کند و بگوید این مایع منی است.ادامه مطلب

چیزهایی که برای آنها باید غسل کرد در قرآن

اول چیزی که برای آن غسل باید کرد نماز است زیرا در آیه قرآن امر به غسل کرده در هنگام اراده نماز و برای قضای تشهد و سجده فراموش شده که بعد از نماز قضا می‌شوند نیز جزء نمازند و باید برای آنها غسل کرد اگر غسل نداشته باشد اما غسل برای سجده سهو بنا بر احتیاط واجب است.ادامه مطلبغسل در قرآن

1- غسل جنابت

در آیه قرآن پس از امر به وضو برای نماز امر به تطهیر بدن یعنی غسل کرده است برای جنب و فرمود


ادامه مطلب

نقص در وضو از دیدگاه قرآن

وضو گرفتن در قرآن برای انجام دادن نماز است و پیش از نماز باید وضوی کامل و صحیح گرفت آنگاه به نماز ایستاد.

اگر قبل از نماز متوجه شد وضویش ناقص بوده باید وضو بگیرد و همچنین اگر در اثنای وضو گرفتن شک کند در انجام کاری که گذشته باید برگردد و آنچه را شک داشته انجام دهد اما اگر بعد از تمام شدن از وضو شک کند در کاری از کارهای وضو که آن را درست انجام داده یا غلط اعتنا نمی‌کند و وضویش صحیح است و تمام بودن وضو به این است که خود را بر بنای فارغ بودن و تمام شدن از آن بداند.

ادامه مطلبطهارت از حدث در قرآن

پیش از نماز باید طهارت از حدث را به دست آورد یعنی وضو گرفت اگر وضو نیاز بود و یا غسل کرد اگر غسل نیاز بود و بدون وضو و یا غسل که واجب باشند نماز باطل است واجب بودن وضو بر کسی است که سبب وضو برایش پیش آمده از چیزهایی که وضو را باطل می‌کند و واجب بودن غسل برای کسی است که سبب غسل برای او حاصل شده است.

و تعیین وظیفه برای هر کدام از اینها را از دیدگاه قرآن بررسی می‌نماییم اینک آیه‌ای از قرآن در ارتباط با وضو.ادامه مطلب


نجاساتی که در نماز دوری از آنها لازم نیست

بعضی از نجاسات اگر در لباس یا بدن نمازگزار باشد نماز باطل نیست و لازم نیست پیش از نماز بدن یا لباس خود را از آنها تطهیر کند و آن نجاسات از این قرار است. - خون زخمی که دوام و ثبات دارد و یا دمل که شستن آن خون مشقت داشته باشد و هر چیزی که با این خون برخورد دارد مانند دارو و چرک و عرق که شستن اینها برای نماز لازم نیست اما زخمی که زود خوب می‌شود مثل بریدگی انگشت که زود خون از آن قطع می‌شود و خوب می‌شود باید از خون آن اجتناب کرد.ادامه مطلب

طهارت از خبث در قرآن

پاک شدن از نجاسات با چند چیز به دست می‌آید که آب بهترین آنهاست. خداوند در قرآن در ارتباط با پاک کنندگی آب از نجاسات و آلودگی‌ها آیاتی فرستاده از جمله این آیه است {وَ أَنْزَلْنا مِنَ السّماءِ ماءً طَهُورًا}([1])

و از آسمان می‌فرستیم آب پاک کننده‌ای را.([1]) سوره فرقان آیه 48.ادامه مطلب

مقدمه:

هدف در آفرینش انسان عبادت و بندگی خداست که در قرآن آمده است {وَ ما خَلَقْتُ الْجِنّ وَ اْلإِنْسَ إِلاّ لِیَعْبُدُونِ}([1])

نیافریدم جن و انسان را مگر برای عبادت کردن پس آفرینش انسان برای عبادت خداست و هر انسانی باید بکوشد تا هدف در آفرینش خود را تحقق بخشد وگرنه موجودی بیهوده و بی‌هدف خواهد بود و در آیه دیگر آمده است {یا أَیّهَا النّاسُ اعْبُدُوا رَبّكُمُ الّذی خَلَقَكُمْ وَ الّذینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ تَتّقُونَ}([2]).([1]) سوره ذاریات آیه 56.

([2]) سوره بقره آیه 21.ادامه مطلب68-سیراب شدن تشنگان علم
درشب 21 بهمن سال 1392مطابق بادهم ربیع الثانی 1435 خواب دیدم دربیابانی کویر  باگروهی در سفر هستم بیابانی خشک و بی آب وعلف .همه همراهان تشنه وخسته وازحرکت مانده نه توان حرکت ونه قدرت برراه رفتن مدتی در این حال خستگی و ناراحتی راه به سختی  پیمودیم ناگهان به یادم افتاد که در این نزدیکی امامزاده ای است باساختمان بزرگ و چشمه اب گوارا همراهان را خبردادم همه خوشحال شدند و به طرف امامزاده حرکت کردیم بعد از پیمودن راه رسیدیم به حرم امامزده در انجا چشمه اب رون و خنک و گوارایی بود همه شاد شدند از ان اب نوشیدیم و سیراب شدیم و درسایه رواق های حرم خستگی از تن بیرون کردیم و شکر خدای تعالی به جا آوردیم و امامزاده رازیارت کردیم .
دران روزها دعوت شده بودم برای تدریس فقه بعضی ازطلاب خارج از کشور که اجابت کرده بودم و با آن  که کسالت مزاج داشتم این دعوت را پذیرفتم و به کلاس  تدریس رفتم این رویا را تعبیر کردم به سیراب نمودن طلاب از سرچشمه علم اهل بیت علیهم السلام.-

رویاهاوخوابهای شیرین (به بیان آیت الله شریعتمدارجزایری )قسمت هفتم
68-سیراب شدن تشنگان علم
درشب 21 بهمن سال 1392مطابق بادهم ربیع الثانی 1435 خواب دیدم دربیابانی کویربرباگروهی درسفرهستم بیابان خشک وبی اب وعلف همه همراهان تشنه وخسته وازحرکت مانده نه توان حرکت ونه قدرت برراه رفتنمدتی دراین  حال خستگی وناراحتی راه به سختی  پیمودیم ناگهان به یادم افتاد که دراین نزدیکی امامزاده ای است باساختمان بزرگ وچشمه اب گوارا همراهان را خبردادم همه خوشحال شدند وبه طرف امامزاده حرکت کردیم بعدارپیمودن راه رسیدیم به حرم امامزده درانجاچشمه اب رون وخنک وگوارایی بودهمه شادشدند ازان اب نوشیدیم وسیراب شدیم ورسایه رواق های حرم خستگی ازتن بیرون کردیم وشکرخدای تعالی به جاآوردیموامامزاده رازیارت کردیم .
دران روزها دعوت شده بودم برای تدریس فقه بعضی ازطلاب خارج ازکشور که اجابت کرده بودم وبا آن  که کسالت مزاج داشتم این دعوت راپذیرفتم وبه کلاس  تدرس رفتم این رویاراتعبیرکردم به سیراب نمودن طلاب ازسرچشمه علم اهل بیت علیهم السلام.
69- مردگان درعالم برزخ
درشب 7 بهمن 1393مطابق با6ربیع الثانی درخواب دیدم برای مسافرتی  به ایستگاه راه آهن رفته ام برای سوارشدن به قطاردرنزدیکی آن ایستگاه  قبرستانی  است ودرمحوطه ایستگاه که منتظرآمدن قطاربودم جمعیتی نبودناگهان چشمم افتاد به شخصی ازاهل قم که اورابه شکل میشناسم امابه اسم نمیشناسم وسال هاست که مرده وازدنیارفته آن جاست نزدیک اوشدم سلام کردم وبااوحرف زدم بعدازلحظاتی که بااوبودم متوجه شدم یکی ازدوستان قمی که درحال حیات بسیاربااومانوس بودم درآن نزدیکی ایستاده است آقای حاج محمود یزدانی مقدم که اوهم سالهاست ازدنیارفته است شخصی که بااوحرف میزدم حاج محمودراصدازد وبه اوگفت حاج محمود بیااین حاج آقاست حاج محمودآمد خیلی خوشحال بود مشغول حرف زدن بااو شدم گفتم حاج محمودسرحالی  شادی گفت آره اماهرچندوقتی ماراباچیزهایی میترسانند ازجمله سوالاتی که ازاوکردم این بودشماراکربلا میبرند گفت اره هردوروزیک بارمارابه کربلا میبرند ودرشهرکربلاخانه ای است برای آماده شده که هروقت میرویم  کربلا درآن خانه ساکن میشویم واستراحت میکنیم.
خداوند اوراراوتمام اموات ازشیعیان امیرالمومنین رارحمت کند  مرحوم حاج محمودسفرهای زیارتی ازمکه کربلا مشهد بسیارمیرفت .
70- استمراراعمال خیر درعالم برزخ
درتاریخ 4 بهمن 1393 مطابق با3ربیع الثانی درخواب دیدم هیئت  بنی الزهراء که بیش از40 سال است درقم دایراست وشبهای پنجشنبه به طور سیاردرخانه هادعوت می  شودبانی نداردوکسی هیءت رادعوت نکرده وبه دون بانی مانده است یکی ازمومنین مرحوم حاج غلامحسین  اخوان که ازاعضای اصلی وحسابدارهیءت بود وسلاهاست که ازدنیارفته آمدوگفت من بانی میشوم ودعوت کردکه جلسه هیءت به خانه اوبروددعوت پذیرفته شد وهمه درخانه اش جمع شدند اماخانه ای جدیدبودخانه قدیمی که درقم سابق درآن زندگی می کرد نبود وخانه جدیدی هم که اخیرا ساخته بودنبودتمام دوستان قدیمی که درجلسه هیئت شرکت می کردندبودندبه اضافه جمعی دیگرازدوستان جدید همه حضورداشتندمرحوم حاج غلامحسن اخوان  خودش ازحاضرین پذیرایی می کرد وجلسه به همان شیوه که درعالم بیداری اداره میشد پذیرایی شدوحرفهای بسیاردربین حاضران ردوبدل شد وآن مرحوم درحال پذیرایی خیلی سرحال وشدان بود.
این خواب  نشانه  این است که هرکه درعالم حیات بانی کارخیری باشد درعالم برزخ  هم ازـن کارخیربهره می برد به علاوه ـن مرحوم پسری دارد که بسیاری ازکارهای خیرپدررا ادامه می دهد ودرروایات داریم که فرزند پس ازفوت والدین کارخیری کندوالین ازآن بهره میبرند.
71-کرامت امامان بقیع  علیهم السلام دربیداری
در13 فروردین سال 1394 توفیق زیارت بیت الله الحرام  ومدینه طیبه  پیداکردم یک روز پیش ازظهرازهتل بیرون شدم به قصدزیارت  پیامبر صلی الله علیه وآله وخاندانش درمدینه پس اززیارت آن حضرت وزیارت دخترش فاطمه زهرا علیهاالسلام رفتم به طرف بقیع برای زیارت بقیع درحال رفتن  احساس ضعف کردم حالتی که سابقه آن راداشتم  گاهی قندخون من کم می شدوافت می کرد وحلت سستی درتمام اعضای بدن رخ میدهد که توان راه رفتن ازمن گرفته میشودوبایددراینحال فوری شیرینی بخورم گاهی دربیرون ازخانه که باشم واین حالت رخ دهدبایدخودم رافوری به شیرینی فروش برسانم وشیرینی بخورمدرآن روز  که این حالت رخ دادم متحیرشدم چه کنم  به هتل برگردم یا به بازارروم برای خریدشیرینی  هم اززیارت بقیع بازمی مانم وهم راه هتل وبازاردوراست باین فکروحال خراب به مقابل بقیع رسیدم نگاه کردم دیدم هیچ کس نیست گفتم خوب است زیارت نامه بخوانم زیارت راشروع کردم ناگهان یکی ازمامورین وهاب  آمد وکتاب راازدست من گرفت ومانع از خواندن شد من برگشتم ازآنجابروم باحال ضعف وسستی ونخوندن زیارت نامه دیدم جوانی امد وگفت نذری دارمدرکناربقیع امامانع میشوند گفتم نذری چیست گفت خرمادیدم حدود5 کیلوخرمادردست داردگفتم چون اینجامانع می شوند درهتل پخش کن بعدبه خودم گفتم من به این خرماهاازهمه محتاج ترم  گفت پس شمامقداری بردار مقداری ازخرمارابرداشتم واین را پذیرایی ازامامان بقیع دانستم کهبا خوردن چنددانه ازآن حالت بیرون آمدم
72- کرامتی ازام البنین مادرابوافضل  علیعه اسلام دربیداری
درسفرعمره سال 1394فوق الذکر بسیارخایف بودم ازرفتارمامورین وهابی وقضیای بسیاربدی برای زایرین وروحانیون  اتفاق شده بود وخانواده دردپای شیدی داشت وکسلتهای دیگر قبل ازرفتن نذرکردم اگردراین سفر ناراحتی ازوهابیهانبینم وخانواده بتوتنداعما لش را هرچندباویلچراانجام دهد یک قرآن برای ام البنین بخاونم دراین سفرناراحتی ندیدم وخانواده توانست به خوبی خوش اعمالش راانجام دهد به نذر وفاکردم مپیش ازاین هم کرامتی دیگرازام البنین نقل کرده 

عبادات از دیدگاه قرآن

آیات الاحکام

 

 

 

 

آیت‌الله سید نورالدین شریعتمدار جزایری

 

 فهرست مطالب

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               صفحه

مقدمه: 11

نماز در قرآن... 13
ادامه مطلب


62-زیارت  امام رضاعلیه السلام پاداش حج وثواب شهادت رادارد
درتاریخ 28 جمادی الاولی مطابق با10 فروردین 1393 توفیق زیارت امام  هشتم علیه السلام راپیداکردم وباهواپیما ازتهران به سوی مشهدحرکت کردیم درمیان راه درهواپیما که خواب رفته بودم درخواب دیدم باچندنفر به مکه رفته ایم وباآنها واردمسجدالحرا م شدیم وبعدازگشتن وجاپیداکردن درجایی مستقرشدیم وبه عبادت  پرداختیم در این میان  ازخواب بیدارشدم ودیدم درهواپیماهستم ودرحال برگشت به تهران نیز به خوب رفتم درخواب دیدم  که درجبهه جنگ هستم ودرحال  پیشروی به طرف دشمن که ناگهان متوجه شدم روی مین رفتم ومین منفجرشده وقطعه قطعه شدم ودرآن حالت  درد بیدارشدم ودیدم درحال سلامت درهواپیماهستم .
این دوخواب راتعبیرکردم  به این که زیارت  امام هشتم علیه السلام ثواب حج  وشهادت رادارد درضمن این سفررا ازبرکت خدمتی دانستم  که به والدم انجام داده بودم  چون درهمان روزهاقبل ازتشرف به مشهدچند روزنمازقضایی احتیاطی  به نبابت از ایشان انجام داده بودم.
ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 2 بهمن 1393 توسط محمدرضا قاسمی

باسمه تعالی

الطهارة

طهارت به معنای پاکی وپاکیزگی است واهل لغت وفقهاءبرآن اتفاق دارند[1] لیکن دراصطلاحفقهاء درآن اختلاف است؛

شیخ طوسی:

طهارت درشریعت عبارتست ازواقع ساختن کارهایی مخصوص دربدن برکیفیت مخصوصی که با آن کارها داخل شدن درنمازمباح می شود.[2]

شهیداول:

به کارگیری طهوراست مشروط به نیت؛ وطهورآب وخاک است. وشهیدثانی نیزهمین را پذیرفته است.[3]دانلود متن مقالهادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 11 دی 1392 توسط محمدرضا قاسمی

رویاها و خوابهای شیرین57 - خواب علما و نیكان در حج :

در حج سال 1434 قمری مطابق سال 1392 در مدینه منوره ومکه بسیاری از علما و بزرگان و فامیل را مکرر در وقایع گوناگون مثل مهمان شدن بر آنها و مهمان کردن انها یا همراهی در سفر و یا جای دیگر در بهترین حالت از خودم و انها در خواب می دیدم که از انجمله امام خمینی و ایه الله سید محمد حسن ال طیب و حجج اسلام حاج سید مرتضی ال غفور ابوالزوجه و حاج سید محمد علی اخوی ایشان و حاج سید محمد مرعشی و حاج سید محمد منجم و برخی دیگر از علمای شوشتر و فامیل و برادران حاج سید جمال و سید جلال که مرحوم شده اند را می توان نام برد. بنطر می رسد در خواب دیدن انها از جهت ان بود که در مظان اجابت دعا بزای انها ذطلب مغفرت کرده در ان مکان قدسی بیادشان بودم.


ادامه مطلب

طبقه بندی: رویاها و خوابهای شیرین، 
نوشته شده در تاریخ جمعه 29 دی 1391 توسط محمدرضا قاسمی


رویاها و خوابهای شیرین


47 ـ قضیه‌ای در بیداری

در روز 20/9/1374 ش مطابق با 18 رجب 1416 ق که از مشهد مقدس عازم عمره شدیم و 7 روز در مدینه و 7 روز در مکه بودیم از طرف بعثه مقام معظم رهبری مستقر در مدینه به من گفته شد که برنامه‌ای هست که آقایان روحانی کاروان‌ها هر شب در مسجد الحرام به نوبت باشند تا اگر مسئله‌ای برای کسی پیش آمد کند از او سؤال شود و مردم حیران در وظیفه شرعیه نباشند.
نوبت من شب شنبه شب آخر ماه رجب بود که از ساعت 10 تا 5/12 می‌بایست در نزدیک مقام ابراهیم بنشینم تا هر کس مراجعه کرد و مسئله‌ای داشت پاسخگو باشم. طبق برنامه همان شب وارد مسجد الحرام شدم و در آغاز طواف به نیابت از امام زمان (علیه الصلاة و السلام) انجام دادم و در جای منظور نشستم. و البته مراجعاتی صورت گرفت مسائلی پرسیده شد و پاسخ دادم.


ادامه مطلب

طبقه بندی: رویاها و خوابهای شیرین، 


رویاها و خوابهای شیرین


31 ـ یک بالش از حشرات

در شب هفتم ماه محرم 1411 ق که مطابق با 8 مرداد 1369 ش بودو در قریه ترکالکی( که اکنون سال1391شهرشده است) برای تبلیغ رفته بودم پس از تمام شدن منبر رفتم به قریه دشت بزرگ و اهالی آنجا تقاضا کردند برای رفتن به منبر در ساعت 5/11 شب و من گفتم که دیر شده است آنها قبول نکردند و خواهان منبر شدند با اصرار زیاد و بالاخره من بقصد خدمت بامام حسین پذیرفتم و منبر رفتم آنشب در همانجا خوابیدم در خواب دیدم که بالش که در زیر سر من است پر است از عقرب و حشرات موذی دیگر و من آنرا برداشته‌ام و پاره کرده‌ام و آنچه در میان آن بوده است از حشرات همه را بر زمین ریخته که بالشت پر از آنها بود و همه را با یک وسیله له کرده و از بین برده‌ام. البته ان حشرات را تعبیر به گناهان نموده که ازبین رفته وبخشیده شده اند و این رویارا را کاشف از قبولی آن منبرانشاالله.
ادامه مطلب

طبقه بندی: رویاها و خوابهای شیرین، 


رویاها و خوابهای شیرین


16 ـ اسیری در اسیران شام
 
در شب اربعین سال 1398 ق هجری شب برای روضه به تکیه یزدیها که نزدیک خانة ما در قم می‌باشد رفته بودم و هنگامی که بخانه برگشتم و خوابیدم دررویا دیدم مرا جزء یکی از اسیران کربلا از کوفه بطرف شام می‌برند  و مقداری با اسیران بودم در حالی با ترس و هراس و ناامنی و مرا با یک نفر دیگر از اسیران نزد شخصی گذاشته بودند و او را مأمور ما کرده بودند که با هراس زیاد از خواب بیدار شدم و این خواب را چنین تعبیر کردم که چون شب به روضه رفته بودم و غیر از آنشب در اوقات دیگر  محزون در مصائب ایشان بودم خداوندپاداش اسیران کربلارابه من میدهدو گفتار جابر بن عبدا… انصاری که به عطیه فرمودماامروزپاداش شهدای کربلارابردیم بر من روشن شد چون گفته‌اند در اربعین اوّل که جابر برای زیارت قبر حضرت سیدالشهداء رفت و سلام کرد بر آنحضرت سپس خطاب به شهداء کرد و گفت من با شما شریک هستم عطیه تعجّب کرد و سؤال کرد چگونه ما شریک ایشان هستیم و حال آنکه کشته نشدیم وزخم تیروشمشیرندیدیم جابر جواب داد که شنیدم از حبیبم محمد هر کس دوست داشته باشد عمل دسته‌ای را شریک ایشان خواهد بود و چون ما ایشان را و کارشان را دوست داریم پس شریک ایشان خواهیم بود انشاء ا… تعالی.


ادامه مطلب

طبقه بندی: رویاها و خوابهای شیرین، 


 بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

رؤیا و بشارت رؤیا (خواب دیدن) و تعبیر آن هرچند از نظر فقهی حجیت ندارد و نمی‌تواند حکم شرعی را تعیین کند لیکن از جهت ارشاد و آگاهی به عقائد حقه و مبانی اخلاقی و هشدار به بازسازی سرنوشت بیننده خواب و دیگران نقش به سزائی دارد و بسیار شده است که با دیدن یک خواب برای شخص تنبّه حاصل شده و به راه راست آمده و سر در اطاعت پروردگار فرود آورده و حیات دنیائی خود را به نیکبختی به پایان برده است یا دیگران از آن بهره‌ای برده و به کاری خیر اقدام نموده‌اند. از جهتی دیگر خوابهای صادق در قرآن آمده و خداوند آنها را با نقل تأئید کرده و در جهان هستی نیز به حقیقت و واقعیت پیوسته است و در سنت از پیامبر و امامان معصوم نیز خواب صادق تأیید شده و نشانه‌ای از مژده الهی و بخشی از بشارت و وحی آسمانی تعبیر شده است.


ادامه مطلب

طبقه بندی: رویاها و خوابهای شیرین، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 29 آذر 1391 توسط محمدرضا قاسمی
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 29 آذر 1391 توسط محمدرضا قاسمی
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 29 آذر 1391 توسط محمدرضا قاسمی
.: Weblog Themes By Pichak :.


(تعداد کل صفحات:2)      1   2  

Online User
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

  • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic